Ravnkloa barnehage
Omsorg, lek og læring gir kropp og sjel næring

ÅrsplanAlle barnehager er pålagt å følge gjeldene lover og forskrifter som:

Rammeplan for barnehager

Barnehageloven

Hver barnehage skal utarbeide en årsplan som sier hvordan man ønsker å jobbe for å nå de mål man har satt seg.

Rammeplan er en forskrift til barnehageloven hvor Omsorg, lek og læring er tre sentrale begreper, noe vi ønsker å ha fokus på.

Med utgangspunkt i rammeplan har vi følgende mål for dagen i åpen barnehage:

 • Vi skal tilby barn og voksne et miljø preget av glede, humor, kreativitet og omtanke for fellesskapet.
 • Leken skal ha en fremtredende plass i hverdagen vår
 • Vi skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet, vitebegjær og lærelyst

Omsorg, Lek og Læring

Omsorg og nærhet går hånd i hånd.

Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg.

Vi ønsker at alle barn hos oss skal bli møtt med samme lydhørhet, innlevelse og vilje til samspill fra oss voksne. Vi ønsker at alle vise nærhet, ømhet, varme, godhet, hengivenhet, innlevelse og tålmodighet. Vi voksne må være mottakelige ovenfor barnas behov og deres ønsker. Barna vil bli oppfordret til å gi og få omsorg fra hverandre, som igjen vil fremme deres sosiale kompetanse.

Omsorg kommer til uttrykk i hverdagssituasjoner som stell, samtaler, matsituasjoner, lek ol.

Hos oss setter vi leken høyt. Leken har en fremtredende plass i barnas liv. Den har en egenverdi som er en svært viktig del av barnas kultur. Den er en uttrykksform og kommunikasjonskanal som fører til forståelse og vennskap på tvers av alder, språk og kultur. Lek er barnas inngangsport til utvikling og læring innen de 7 fagområdene i rammeplan. Den utvikler barnet på flere områder som intellektuelt, fysisk, sosialt, emosjonelt og språklig.

Voksnes rolle vil bli å oppmuntre, inspirere og støtte barna slik at alle kommer inn i lek. Det er viktig for at barna får gode erfaringer og opplevelser av å mestre samspillet med andre barn i lek.

Læring er tett knyttet til lek, omsorg og oppdragelse hos barn. Det er viktig at vi som voksne støtter og fremmer positive opplevelser i leken slik at det bidrar til et godt grunnlag for læring. Vi voksne møter barna med positive holdninger, åpenhet og undring. Vennskap og gode relasjoner til andre er en viktig forutsetning for god læring. Læring om seg selv, om andre mennesker, om samspill og om den fysiske verden omkring er prosesser som er med på å skape mening i barns liv. Vi ønsker å styrke barns læring i formelle (planlagte aktiviteter) og uformelle læringssituasjoner (hverdagsaktiviteter).


Rammeplanens Syv fagområder

Språk, tekst og kommunikasjon.

 • Barnehagen skal stimulere det muntlige språket, begrepsforståelse og kroppsspråk gjennom gjensidig lytting, observasjon og respons i samhandling mellom barn og voksne. Lære barna å bruke språket til å utrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og skape positive relasjoner i lek og annet samvær.
 • Vi vil holde sang- og eventyrtradisjoner i live, samt leke med ord og symboler som tall og bokstaver.
 • Barnehagen skal støtte barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær, og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesse, alder, kunnskap og ferdigheter.

Kropp, bevegelse og helse.

 • Barnehagen igangsetter leker og aktiviteter som stimulerer kroppsbeherskelsen, både grov- og finmotorikken. Kroppslige utfordringer tilpasset alderstrinnet kan gi en følelse av mestring som er svært positiv for selvfølelsen.
 • Barna og foreldre skal lære betydningen av et sunt kosthold og helsegevinsten ved å holde kroppen i form ved hjelp av fysisk aktivitet.

Kunst, kultur og kreativitet.

 • Barnehagen skal gi barna muligheten til å oppleve kunst og kultur, og til selv uttrykke seg estetisk.
 • Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst, håndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design.
 • Barnehagen skal stimulere barnas fantasi, kreativ tenkning og skaperglede.
 • Barna skal ha tilgang til bøker, bilder, rikelig og variert materiale og verktøy for skapende virksomhet.
 • Personalet skal motivere barna til å uttrykke seg og gi dem mulighet for å finne sine egne uttrykksformer.

Natur, miljø og teknikk

 • Barnehagen skal gi barna opplevelser av de ulike årstidene, og oppleve og undre seg over naturens mangfold.
 • Vi lærer om insekter, fugler, fisker og dyr.

Etikk, religion og filosofi.

 • Barnehagens verdigrunnlag er nestekjærlighet, solidaritet, oppdragelse, likestilling, likeverd, åndsfrihet, toleranse og fellesskap.  Det er verdier og normer som handler om å lære forskjellen mellom rett og galt.
 • Barnehagen skal gi barna innsikt i forskjellige, høytider og tradisjoner.

Nærmiljø og samfunn

 • Barnas medvirkning i barnehagen kan være første skritt for innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn, og bidra til at barnet møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet.
 • Barnehagen skal være en del av nærmiljøet, og delta og informere om aktiviteter i området som er av interesse for brukerne av barnehagen.
 • Barnehagen skal sørge for likestilling mellom gutter og jenter, og lære om forståelse for andres kultur og religion
 • Åpen barnehage gir en unik mulighet til å bli kjent med hyggelig mennesker i nærmiljøet.

Antall, rom og form

 • Barn er opptatt av tall og telling, utforske rom og form. Gjennom lek og eksperimenter kan barnehagen legge til rette for at barna utvikler sin matematiske kompetanse.
 • Barnehagen skal sørge for at barna har tilgang til ulike spill, tellemateriell, klosser, leker og formingsmateriell som gir barna erfaring med klassifisering, antall, sammenligning og form.